Veilig Sportklimaat

Wij als vereniging vinden het belangrijk dat onze leden in een veilig klimaat kunnen sporten, zonder gehinderd te worden door onsportief gedrag en of ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan de grove overtredingen in het zwembad, te fanatieke ouders langs de badrand, schelden, het bedreigen van scheidsrechters, discriminerende opmerkingen en seksuele intimidatie. Wij willen op respectvolle wijze met elkaar omgaan. Dit geldt voor zwemmers, trainers, zweminstructeurs, vrijwilligers, ouders, etc. Wij vragen iedereen die bij S.Z.V. De Duinkikkers betrokken is, in welke vorm dan ook, om dit na te leven. Om hier vorm aan te geven zetten we een aantal middelen in, te weten een aannamebeleid voor vrijwilligers, door het bestuur vastgelegde gedragsverwachtingen en de verklaring omtrent gedrag (VOG).

Aannamebeleid vrijwilligers
Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn. S.Z.V. De Duinkikkers neemt de volgende stappen bij het inzetten van vrijwilligers:

• Voor iedere vrijwilliger wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd.
• De vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen.

Medicijngebruik 
Bepaalde medicijnen staan op de dopinglijst, hiervoor kan of moet dispensatie aangevraagd worden. In bepaalde gevallen is dit verplicht. 

Hulpmiddelen 
Voor bepaalde hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld waterpoloën/zwemmen met een bril of brace) moet ook medische toestemming gegeven worden. Deze kan aangevraagd worden bij de bondsarts. 

Voor meer informatie over medische zaken en doping, zie de website van de KNZB. 

Downloads

PDF Privacyverklaring S.Z.V. De Duinkikkers
PDF Huishoudelijk regelement
PDF Gedragscode zwembadbranche
PDF Statuten S.Z.V. De Duinkikkers (1996)
PDF Statuten S.Z.V. De Duinkikkers (wijzigingen per 2021 – concept)
Link Reglementen – KNZB

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

AVG vervangt de huidige Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en verandert daarmee van een landelijke in een Europese wet. De wet trad op 25 mei 2018 in werking. Letterlijk gaat AVG (in het Engels: ‘GDPR’) over de ‘bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens’.

Globaal komt de nieuwe wet op het volgende neer:

  • De privacy rechten van de eindgebruiker (bijvoorbeeld een lid, vrijwilliger of werknemer van je vereniging) worden uitgebreid;
  • Organisaties krijgen meer verantwoordelijkheid voor het veilig verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens;
  • De wet geeft toezichthouders meer mogelijkheden voor handhaving.

Onderstaand wordt beschreven hoe S.Z.V. De Duinkikkers omgaat met het zorgvuldig hanteren van de AVG-wet.  De totstandkoming hiervan is in samenwerking gegaan met de KNZB.

Toestemming vragen of informeren
Toestemming vragen en informeren zijn duidelijk verschillende zaken met verschillende consequenties. Een vereniging dient zijn leden te informeren over bijvoorbeeld een privacy statement. Dat betekent dat persoonsgegevens (conform statuten en reglementen) worden gedeeld met KNZB, de regio of organisatoren van wedstrijden. En dat foto’s in onze nieuwsbrief, social media en op de eigen website mogen worden geplaatst. Deze activiteiten zijn bij een (sport)club als normaal te beschouwen.

Omgang met beeldmateriaal
Veel vragen gaan over wat wel en niet mag met foto’s en film. Als vuistregel kan men ervan uit gaan dat voor het maken en publiceren van wedstrijdbeelden geen toestemming nodig is, ook niet bij jeugdevenementen of bij herkenbare individuen. Dit valt onder vrijheid van meningsuiting. Omdat veel wedstrijden plaatsvinden in een besloten ruimte – alleen open water zwemwedstrijden niet – is het wel wenselijk kenbaar te maken dat er gefotografeerd of gefilmd wordt. Dat kan door de foto- en videocamera’s duidelijk in beeld te hebben. Het filmen of fotograferen beperkt zich niet tot de eigen club. Als in een accommodatie het filmen of fotograferen is verboden, is het ook voor bezoekers niet toegestaan dit te doen.

Heimelijk filmen is niet toegestaan. Als een organisator het vermoeden heeft dat de persoon die filmt of fotografeert hier ongepaste bedoelingen mee heeft, zal de vereniging de persoon hierop aan te spreken en vragen zich te identificeren. Als een persoon niet afdoende kan uitleggen waarom hij/zij in het zwembad aan het filmen is, kan de toegang ontzegd worden.

Mocht een lid van S.Z.V. De Duinkikkers bezwaar hebben tegen publicatie van een foto van hem of haar, dan kan hij/zij of de ouders/verzorgers dit kenbaar maken bij het bestuur van de vereniging.

Gedragsregels S.Z.V. De Duinkikkers

Het uitgangspunt zijn de gedragsregels van NOC*NSF en de sportbonden. Deze zijn bindend voor elke sportclub. Deze gedragsregels zijn uitgewerkt voor verschillende doelgroepen: bestuurder, scheidsrechter, trainers/coach, sporter, topsporter. Specifiek voor de vereniging is daar een aantal gedragsregels aan toegevoegd; 

Gedragsregels 

• Behandel elkaar met respect.
• Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag.
• Spreek elkaar aan, of meld het bij bestuur, trainer/coach of VCP als er grenzen worden overschreden.
• Laat geen waardevolle spullen in de kleedkamers achter, de vereniging is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of zoekraken van eigendommen.
• Laat de zwemzaal en de kleedkamers netjes achter.
• Er dient zwemkleding gedragen te worden: (strakke) zwembroek, badpak.
• Wanneer je lang haar hebt, moet je dit in een staart doen of anders een badmuts op doen.
• Tijdens de trainingen en wedstrijden mogen, in verband met de veiligheid, geen sieraden gedragen worden.

• Bestuursleden, trainers, coaches, VCP’s en vrijwilligers dienen te beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).
• Wees sportief, ook op de tribune.
• Wij adviseren om belangrijke medische zaken/ medicatie (voor zover van belang voor het sporten) te melden bij je trainer.

 

Bedenk bij alles wat je doet dat dat bepalend is voor het imago van De Duinkikkers.
De vereniging, dat zijn wij samen!

Vertrouwenscontactpersonen (VCP)

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen De Duinkikkers het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht, suggestie of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze het bestuur om preventieve maatregelen te nemen.

Bij de Duinkikkers zijn drie VCP’s aangesteld Lianne Hardeman, Petra Bertelink en Rob Dirven.

De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Bijvoorbeeld over zaken als seksuele intimidatie, pesten, agressie, discrimineren maar ook over doping, matchfixing, enzovoort. Van elke serieuze melding zal de VCP het bestuur op de hoogte brengen. Daarnaast kunnen zij u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal.

Meer info:

Rob Dirven

Rob Dirven

Mijn naam is Rob Dirven, ik zwem in Basisgroep 4 en heb in het verleden ook waterpolo gespeeld bij De Duinkikkers. Ik woon samen met mijn partner en heb twee tieners. In het dagelijks leven werk ik als technisch specialist op het gebied van elektrische energievoorziening bij ProRail (beheerder van het spoorwegnet). Op verzoek van het bestuur heb ik mij beschikbaar gesteld om vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor de vereniging te worden. Ik vind het van belang dat iedereen met plezier kan sporten. Als er zaken zijn binnen de vereniging waardoor iemand zich niet prettig voelt, dan zijn Marjolijn en ik beschikbaar als eerste aanspreekpunt. Wij zullen goed naar je luisteren en samen met jou bekijken welke weg het beste bewandeld kan worden om de problemen aan te pakken. Dus als je ergens mee zit of als je last hebt van pesten, agressie (verbaal of fysiek), (sexuele) intimidatie, etc., aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! We hebben een cursus VCP gevolgd bij NOC*NSF. Daarin hebben we geleerd hoe we verschillende situaties kunnen aanpakken. Ook kunnen we evt. doorverwijzen naar professionele hulp, bijvoorbeeld van de KNZB of van het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF.
Je kan me een bericht sturen via dit contactformulier.

Petra Bertelink

Petra Bertelink

Mijn naam is Petra Bertelink. Sinds 2009 ben ik betrokken bij de Duinkikkers en inmiddels behoor ik tot de vaste kern supporters van de senioren waterpolo teams. Daarnaast verzorg ik sinds 2014 de ledenadministratie binnen de club. Ik ben getrouwd met Marcel. Onze zoon Luuk speelt in H1 en dochter Susanne is na een waterpolostart bij de Duinkikkers twee jaar geleden overgestapt naar Amersfoort.

Je veilig voelen binnen een sociale context, of dat nu binnen de sport, werk of in een andere omgeving is, vind ik erg belangrijk. In de afgelopen 20 jaar ben ik binnen het werkveld van HR diverse situaties tegengekomen waarin sprake was van onveiligheid in verschillende vormen, van pestgedrag tot intimidatie. Daarin kon ik vaak samenwerken met een vertrouwenscontactpersoon. Deze VCP is een laagdrempelige mogelijkheid om je zorgen, angsten of gevoelens te delen. Een veilige eerste plek voor je verhaal.

Ik ben graag beschikbaar voor een ieder die zich niet veilig voelt of zich zorgen maakt over anderen, op wat voor manier dan ook. Spreek mij dus gerust aan in het bad, per telefoon of via email.

Je kan me een bericht sturen via dit contactformulier.

Lianne Hardeman

Lianne Hardeman

Hoi, ik ben Lianne, moeder van Madelief. Zij zwemt met veel plezier zowel bij de minioren basis als in het gezellige waterpoloteam EG2-O11. Ik heb gekozen om VCP te zijn, omdat ik graag wil bijdragen aan de goede sfeer van de vereniging, om de fijne en veilige plek voor iedereen te waarborgen. Ik vind het belangrijk om naar mensen te luisteren en te kunnen ondersteunen in het vinden van de juiste route.

Je kan me een bericht sturen via dit contactformulier.